Monthly Archives: Březen 2020

Informace a pokyny JÚS k současné situaci

Vážení kolegové,

v návaznosti na současná opatření Vlády ČR k zamezení šíření koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 (COVID-19) sděluji následující informace:

 • odkládají nebo se ruší (záleží na charakteru akce) všechny akce pořádané JčÚS ČRS a MO JčÚS ČRS a to v rozsahu a po dobu platnosti nařízených Vládou ČR ,
 • ruší se rybářské závody nebo se přesouvá termín jejich konání,
 • odkládají se výroční členské schůze místních organizací,
 • pozastavuje se činnost rybářských kroužků do odvolání,
 • ruší se prodeje ryb na hrázích formou trhů,
 • doporučuje se pozastavení činnosti rybářské stráže až do odvolání,
 • omezuje se výdej povolenek v případě uzavření výdejen na nezbytně nutnou dobu,
 • doporučuje se v případě uzavření výdejen povolenek vydávat povolenky alternativní cestou s omezením kontaktu s rybáři (telefonické nebo e-mailové objednávky, zasílání poštou apod.),
 • doporučuje se posunout výlovy rybníků, pokud to bude možné,
 • ruší se školení vedoucích rybářské stráže,
 • ruší se semináře rybářských hospodářů.

 

Postup v případě uzavření výdejny povolenek

V případě, že se rozhodnete uzavřít výdejnu povolenek ve vaší místní organizaci, sdělte nám neprodleně tuto informaci na e-mail linhovaatjcusdotcz  (linhovaatjcusdotcz)   nebo na telefon 387 250 451. Budeme o této skutečnosti informovat na webu územního svazu.

Pokud budete chtít svým členům vydávat povolenky bez osobního kontaktu jiným způsobem, pošlete nám k tomuto postupu informace, zveřejníme je na webu územního svazu.

Zastavení prodeje omezte na nezbytně nutnou dobu a po zrušení omezení se snažte rybářům umožnit v maximální možné míře prodej povolenek.

 

Odložení členských schůzí

Všechny výroční členské schůze místních organizací jsou odloženy na neurčito. Nejedná se o nic mimořádného ani o porušení Stanov ČRS nebo Jednacího řádu ČRS, neboť je určeno, že podle Stanov ČRS § 8 členskou schůzi místní organizace svolává výbor podle potřeby nejméně jednou ročně. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní závěrku, plány činnosti, rozpočet na běžný rok a bere na vědomí zprávu dozorčí komise. Protože všechny organizace fungují každý rok víceméně stejně, je dost času dostát povinnostem podle Stanov ČRS a schválit výše uvedené později po ukončení nouzového stavu.

 

Odložení jednání výboru MO

Podle Jednacího řádu ČRS čl. 9 schůzi výboru místní organizace svolává zpravidla 1x měsíčně předseda MO. Pokud se rozhodnete odložit jednání výboru vaší místní organizace, můžete použít ustanovení § 9 odst. 4 – Neodkladné záležitosti náležející do působnosti výboru MO může vyřídit předseda MO, jednatel nebo jiný pověřený člen výboru MO. Jejich opatření však musí být dodatečně předložena ke schválení výboru MO na jeho nejbližší schůzi.

Neodkladné věci můžete předseda projednat telefonicky s členy výboru. Případné hlasování je možno provést „per rollam“, tedy korespondenčně, oběžníkem (e-mailem apod.).

Toto doporučení použijte přiměřeně i pro Dozorčí komise a další orgány vašich místních organizací (komise, odbory apod.).

 

Rybářská stráž

Rybářská stráž je nezávislou úřední osobou podléhající ze zákona příslušné obci s rozšířenou působností. Přesto vydáváme následující doporučení:

 • po dobu vyhlášené karantény se doporučuje výrazně omezit činnost rybářské stráže,
 • po skončení karantény a zahájení činnosti doporučujeme při kontrolní činnosti rybářské stráže postupovat v dalším období následovně:
  • doporučuje se vyhnout jakémukoliv přímému kontaktu s kontrolovanou osobou (např. podání ruky, sahání na doklady apod.),
  • při kontrolní činnost v maximální míře omezit kontakt s kontrolovanou osobou na nezbytně nutnou a co nejkratší dobu,
  • při kontrolní činnosti dodržovat odstup od kontrolované osoby cca 2 m,
  • kontrolovanou osobu vyzývat k předložení státního rybářského lístku a povolenky k rybolovu pouze na vizuální dohled a kontrolovat doklady bez dotyku,
  • pokud rybářská stráž neshledá žádné zjevné nesrovnalosti, které by vedly k napomenutí, případně zadržení povolenky k rybolovu, vyzve kontrolovanou osobu k ústnímu sdělení jména a čísla povolenky, případně místní organizace, které následně uvede do své hlášenky o provedené kontrole,
  • pokud je vše v pořádku, bez zápisu o kontrole do povolenky kontrolovaného rybáře, tuto kontrolu ukončí,
  • pokud RS shledá vážné porušení rybářského práva, vyžádá si povolenku, kterou následně zadrží a současně vypíše hlášenku o přestupku,
  • pro účely manipulace s doklady kontrolovaného rybáře, se doporučuje členům rybářské stráže použít ochranné rukavice a zadrženou povolenku umístit do plastového uzavíratelného obalu,
 • při kontaktu s kontrolovanou osobou se doporučuje dodržovat pravidla vydaná obecně Ministerstvem zdravotnictví ČR a tento kontakt omezit na minimum, případně se mu vyhnout.

Zdůrazňuji, že po dobu nouzového stavu, případně po další období dle nařízení Vlády ČR, je nutno v maximální míře omezit osobní kontakt a důsledně dodržovat doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz, www.szu.cz, www.koronavirus.mzcr.cz ).

 

Neberte, prosím, současnou situaci na lehkou váhu, informace čerpejte z vládních a ověřených zdrojů, důsledně dodržujte hygienu, nepodléhejte panice. Uvědomte si, že ohroženi jsou zejména občané ve věkové skupině 60+ let, tedy zejména senioři a dále chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. Cílem všech opatření je zpomalit šíření nemoci tak, aby nedošlo k přetížení našeho zdravotnictví.

Dále doporučuji sledovat náš web www.jcus.cz, kde budeme informovat o dalších případných opatřeních.

 

Vážení kolegové,

jsem přesvědčen, že všichni jsme rozumní a vzdělaní lidé a jsme si vědomi toho, že nade vší naší krásnou zábavou, kterou rybolov beze sporu je, stojí zdraví a život nás všech, našich rodin a spoluobčanů. Tuto složitou dobu jistě brzy překonáme a odměnou nám zanedlouho budou krásné chvíle strávené na rybách na našich úžasných revírech.

 

S pozdravem „Petrův zdar!“

 

Ing. Karel Koranda, předseda JčÚS ČRS

 

Zrušení výroční členské schůze

Z důvodů vývoje situace v ČR v souvislosti se šířením koronaviru je na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady vlády ČR a pokynu Jihočeského územního svazu zrušena letošní jarní výroční členská schůze. Důležité informace o chodu našeho spolku (včetně hospodaření, přehledu o úlovcích a vysazených rybách za rok 2019) zveřejní výbor na webových stránkách do konce měsíce března. O konání pravidelných rybářských závodů pro děti bude rozhodnuto po 30. dubnu 2020. Do konce vyhlášených opatření je současně pozastaveno konání brigád s vyšším počtem členů.